Ex spradziena riska zona

Tâpçc apmâcîba parasti ir katra profesionâla uzòçmuma darbinieku profesionâlâs pilnveides elements. Viòi gatavojas veidot jau nodarbinâto kvalifikâciju un tâdçjâdi - tas ir nozîmîgs ieguldîjums personâ kâ darbinieks gan potenciâlo, gan nâkamo darba devçju labâ. Îpaða nozîme paðreizçjâ komandâ ir apmâcîbas sistçma, protams, ir cilvçkresursu apmâcîba. & Nbsp; Cilvçkresursu apmâcîba patiesîbâ ir labâkais veids, kâ kvalificçt personâlu, kas ir redzams atbilstoðai personiskajai izvçlei. Tâdçï tas ne tikai ïauj izvçlçties citu kvalifikâcijas paaugstinâjumu jau uzòçmuma iekðienç, bet arî dod iespçju iegût pareizos dzîvoklî esoðos cilvçkus, lai izvçlçtos cilvçkus ar labas attîstîbas potenciâlu. Tas iegûs ne tikai jûsu uzòçmumu, bet galvenokârt pats darbinieks, kurð arî bûs saistîts ar biroju.

Tâpçc apmâcîba dod iespçju bût no atbilstoðu kadru pamatiem, lai noteiktu cilvçku nâkotni. Tas ir galvenokârt kursi, kas nodroðina pamatzinâðanas par psiholoìiju, spçju pienâcîgi iepazît viesus un apstiprina viòa nodomus, kas viòam ïoti palîdz. Personâla apmâcîba beidzot sniedz vispârçju iespçju ieskatîties un apzinâties pârdoðanas tirgu, kas var tikai un vienîgi novest pie uzòçmuma nodarbinâtîbas stratçìijas uzlaboðanas.

Tâdçjâdi, kâ jûs skaidri redzat, vingrinâjumi ir îpaða nâkotne un faktiski pienâkums katram profesionâlam uzòçmumam. Iespçja Jûsu darbinieku izaugsmei dod iespçju sagatavot savu personâlu. Tas veido piemçrotu íçdi, kas savlaicîgi sâk vadît sevi, un tai nav nepiecieðama cieða kontrole. Galu galâ, viss ir vajadzîgs no nulles, un tas ir no cilvçkiem - galu galâ tas ir Cilvçkresursu departaments, kas to labi izvçlas. Darbinieku apmâcîba un izvietoðana ïauj jums izveidot nulles grâmatu sadaïu ar visiem - uzòçmums divreiz atrod pçdçjo - ne tikai savu darbinieku personîgâs attîstîbas iespçjas, bet galvenokârt joprojâm ir viòu mâcîðanâs nâkotnes labo un nâkamo darbinieku atlasç.