Emigracijas filmas

https://dr-ext.eu/lv/

Jaunajos laikos cilvçki ir pârgâjuði pâri mûsu valsts robeþâm. Ðo parâdîbu apkalpo atvçrtas robeþas, kâ arî labâki apstâkïi poïiem, kuri nolçmuði pârvietoties uz rietumiem.

Tomçr ðis jautâjums rada labas problçmas. Tie ietver jaunu raksturu. Tâpçc ir problçmas, kas saistîtas ar ìimeòu atdalîðanu - gan laulîbâm, gan vecâkiem ar bçrniem. Turklât ir arî daþas problçmas, kas saistîtas ar atbilstoðu un oficiâlu vajadzîbu piemçroðanu.

Daudzi cilvçki ir saistîti ar tâdiem administratîviem jautâjumiem kâ bçrna piedzimðana (kur tas bûtu jâdara, reìistrâcijas jautâjumi vai pilsonîba. Vçl lielâka problçma rodas strîda vietâ, kas bûtu jârisina Tiesai. Pirmâ lieta, kas rada ðaubas, ir tâ, kurai tiesai ir jârisina konkrçtâ lieta. Polijas tiesîbu akti (îpaði ìimenes vçsturç ðeit atstâj zinâmu brîvîbu. Otrâ problçma ir aprakstît attiecîgos dokumentus Tiesâ. Visi no tiem jâtulko tâs valsts valodâ, kurâ tiek izskatîta tiesvedîba.

Pçdçjâ gadîjumâ problçma var bût tâda, ka îstâ valoda un juridiskâ valoda ir specifiski, ka ne visi zvçrinâti tulki var tos risinât. Labai juridiskai tulkoðanai jâbût ne tikai teksta gramatiskai tulkoðanai, bet arî jâòem vçrâ konceptuâlâ akta specifika. Bieþi vien tâpçc, ka vârdam daþâdos tiesîbu aktos ir jauna nozîme.

Ðâdos tulkojumos tiek òemti ne tikai tiesîbu akti, piemçram, likumi, noteikumi vai direktîvas, bet arî notariâlie akti, ekspertu atzinumi, izmçìinâjuma ziòojumi, juridisko personu statûti vai citi materiâli, kas var bût piemçri tiesas strîdos.

Vienojoties ar iepriekð minçto, ir saprâtîgi norâdît, ka ir droðâk izmantot tulka palîdzîbu, kas ir labâ prakse juridiskajâ terminoloìijâ, un saprot „tiesîbu garu” reìionâ, kurâ valoda tiek tulkota, un valstî, kurâ dokuments nâk. . Nâkamajâ gadîjumâ mçs noteikti radîsim negatîvas sekas mums ...