Elektroniskais kases aparats

Katrs uzòçmçjs, kas kases aparâtu vârdâ pazîstams, katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav brîvi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka katrâ vietâ, kur tiek veikti ieraksti, izmantojot kases aparâtu, viòiem ir jâbût otrai ðâdai ierîcei - tagad, ja tas ir ideâls.

Rezerves kases aparâta elsab trûkums turpmâkâs preèu vai pakalpojumu pârdoðanas laikâ var ietekmçt sodu uzlikðanu, ko veic nodokïu iestâde, jo tas novçrsîs pârdoðanas ierakstus galvenâs ierîces sadalîðanas laikâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Dokuments ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî datus par kases aparâta fiskalizâciju vai tâs atmiòas apmaiòu. Servisa pozîcijâ jâbût vairâk unikâlam numuram, ko nodokïu iestâde pieðíîra kasierim, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek apstrâdâta nauda. Visa ðî informâcija ir derîga, kontrolçjot nodokïu administrâciju. Jebkura ziòa kases atmiòâ un tâs maiòa attiecas uz specializçta pakalpojuma darbîbu, ar kuru visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir ïoti liels - jums jâinformç nodokïu pârvalde par daþâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtrauktâ skolâ, jo, ja kases aparâts ir pilns, jums ir jâmaina atmiòa par nâkamo, tajâ paðâ laikâ veicot atmiòas nolasîðanu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana noteikti ir - lîdzîgi, ja tâ tiek mainîta, bet tikai un tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât ðis postenis ir jâizdara nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sastâdîts atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un paliek uzòçmçjam. Viòam ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa mînus var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.