Dzcst ugunsgrcku angiu valoda

Ugunsgrçki var tikt dzçsti uz brîdi, bet viss ir atkarîgs no citiem faktoriem. Tie ietver degoðu materiâlu, tâ daudzumu un sadrumstalotîbu un uguns îpaðîbas. Ir svarîgi arî laiks, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs tâ tomçr darbosies, lai nodzçstu ar tvaiku?

Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir ûdens dzçðana, kas attiecas uz uzliesmojoðu spirtu atðíaidîðanu degðanas tuvumâ, arî uz skâbekïa koncentrâcijas pazeminâðanu lîdz vçrtîbai, kurâ sadegðana kïûst neiespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, tiek sasniegts tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ alkohola un tvaiku maisîjumâ degðanas jomâ. Ir vçrts piebilst, ka vislabâkos ugunsdzçðanas efektus iegûst, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas notiek slçgtâs telpâs, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa ugunsdzçðanu ar tvaiku. Kur, bet visbieþâk, tvaiku dzçð ugunsgrçkos? Nav ðaubu, ka putas ir nesalîdzinâmas viegli uzliesmojoðu materiâlu un koka þâvçtâju þâvçtâjos. Ûdens tvaiki ir vçrsti iepriekð, lai aizsargâtu ugunsgrçkus naftas produktu sûknçðanâ, lai aizsargâtu vulkanizâcijas katlus, rektifikâcijas kolonnas vai aizsargâtu kuìu ugunsgrçkus. Ugunsgrçka dzçðanai ar tvaiku tiek izmantota ugunsdzçðana, kuras temperatûra ir 60 ° C. Ir labi zinât, ka ugunsdzçsîbas vietas dzçðana vai nostiprinâðana, izmantojot tvaiku, bûs labâka, jo plaðâks ir ðíidruma uzliesmoðanas punkts. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ arî ûdens tvaiki ir noderîgi, bet tikai slçgtâs telpâs ar nelielu kubikâtu. Turklât ûdens tvaiku izmanto arî, lai nodzçstu cietus priekðmetus, piemçram, elektriskâs vai datoru iekârtas.Ir vçrts atcerçties, ka tvaika kâ ugunsdzçðanas metodi nevar ieviest brîvâs telpâs. Ne tikai. Ûdens tvaikiem nevajadzçtu iziet, ja nepiecieðama liela dzesçðanas ietekme. Turklât pâri nav saistîti ar interjeru, kurâ tas, iespçjams, izraisa iedzîvotâju apdegumus.Tomçr ûdens tvaiku izmantoðana nedrîkst aizmirst par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, ko var viegli sadedzinât. Ûdens tvaiku dzçðanas kombinâcija ir saistîta ar kosmosa un gaisa mitruma risku.