Dumu gazes

Birojâ, kur dzîvo putekïi, ðíidrumi, gâzes vai viegli uzliesmojoði tvaiki, bet nav noteiktas zonas, kas varçtu bût sprâdzienbîstamas, nekavçjoties jâsagatavo visaptveroðs dokuments, ko sauc par sprâdziena riska novçrtçjumu.Jâatceras, ka darba devçja pienâkums ir norâdît sprâdzienbîstamîbas zonas.

§ 5. 1. Iekðlietu ministra un Padomes 2010. gada 7. jûnija noteikumi par çku, citu bûvobjektu un teritoriju ugunsdroðîbu (Dz.U.10.109.719, gan çkâs, gan pçc tam blakus esoðâs teritorijas, kurâs tiek raþoti, uzglabâti, uzglabâti vai kur var sasniegt sprâdzienbîstamus maisîjumus, ir sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums.Paðreizçjâ novçrtçjumâ ir obligâti jânorâda telpas, kurâs draud sprâdziens. Interjeros un ârçjâs telpâs jânorâda atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas. Bûtu jâsagatavo grafiskâ dokumentâcija, kas ietver klasifikâciju un faktorus, kas var izraisît sprâdzienu.

https://rev-mind-plus.eu/lv/ Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums bûtu jâizstrâdâ saskaòâ ar piemçrojamiem Eiropas standartiem, tostarp jânorâda: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprâdzienbîstama vide. Sprâdziena un vçrtîbas novçrðana pirms sprâdziena.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprâdzienbîstama vide - telpas klasifikâcija - Gâzu sprâdzienbîstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprâdzienbîstama vide.Kosmosa klasifikâcija. Atmosfçras, kurâs ir viegli uzliesmojoði putekïi, \ t• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gâzes tîkli. Sprâdzienbîstamu zonu vçrtçjums un izvçle.• PN-EN 6079-10-14 "Sprâdzienbîstama vide - elektrisko iekârtu projektçðana, izvçle un montâþa"• PN-EN 60079-20-1 "Sprâdzienbîstama vide - Materiâla îpaðîbas attiecîbâ uz alkohola un tvaiku klasifikâciju - Jautâjumu metodes un tabulas dati"• PN-EN 50272-3: 2007 "Prasîbas sekundâro bateriju nostiprinâðanai un pievienoðanai..