Drodibas varsts ka izvclcties

Mçs uzturamies periodos, kad mums praktiski kâdâ brîdî tiek nodoti daþâdi apdraudçjumi. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîja katla eksplodçðanu, kas tikai izraisîja dârgas kâzu remontu. Es tikai apzinos, ka jûs varat zaudçt savu dzîvi ar paðreizçjo palîdzîbu, lai gan darbinieku grupa to nezina.

https://neoproduct.eu/lv/denta-seal-loti-efektivs-speks-zobu-balinasanai-un-atjaunosanai/Denta Seal Ļoti efektīvs spēks zobu balināšanai un atjaunošanai

Par kâzâm ðodien ir priekðmets, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tad ir vârsta tips, kas tiek veidots automâtiski, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu celtniecîbas momentu, piemçram, tvertòu, cauruïvadu, kâ arî pareizo sprâdzienu raðanos. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka ir tikai trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Lietotâjam nebija nekas neparasts ielâdçt ierîci neapzinâti. Tâpçc ïoti âtri tika izmantoti divi neatkarîgi vârsti, kas visbieþâk tiek ievietoti konkrçtâs ierîces otrajâ galâ.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa pçkðòu spiediena pieaugumu, kas ilga transportlîdzekïa braukðanas mehânismâ. Tas draudçja eksplodçt, kâ rezultâtâ varçja pat dzîvot visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka mani interesç lasîtâji par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo rakstu, iespçjams, tagad apzinâs ðo mehânismu nozîmi mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.