Drodibas francija

Pârrâvuma diski tiek apzîmçti kâ droðîbas membrâna, plîsuma disks vai droðîbas galva. Tie ir vçrsti uz jaunâm nozarçm un nozarçm. Vienmçr, kad pastâv reâls risks, kas saistîts ar spiediena attîstîbu bîstami augstâ pakâpç, kas var izraisît ierîces nopietnus bojâjumus.

Vafeïu izmantoðana ir reakcija uz testu, un paðlaik ir lçta droðîba.

Flîþu uzstâdîðana var bût neatkarîga vai sajaukta ar droðîbas vârstiem. Pateicoties visai montâþas sistçmai, t.i., plâksnes un droðîbas vârsta kombinâcijai, vârsts ir aizsargâts pret laika apstâkïu un dabiskâs vides destruktîvo ietekmi.

Flîzes noteikti ir lçtâkas nekâ vârsti, tiem ir îsâks kalpoðanas laiks, bet daudzi no tiem pelna naudu no tiem.

Droðîbas plâksne turpinâs ar paðreizçjo risinâjumu, kas âtri atbrîvo darba vidi no aizsargâtas ierîces, piemçram, tvertnes. Atklâjot bîstami augstu spiedienu, plâksne saplîst lûzuma nozîmç. Tvertnes pârtraukuma rezultâtâ tiek izveidots brîvs ðíçrsgriezums un nav sprâdziena vai tvertnes atteices.

Zemâkâs un vidçji tehnoloìiski progresîvâs flîzes ir visaugstâkâs. Tie ir paðreizçjie standarti, kas ieòem îpaðu griezumu. Tas, ka tikai liels spiediena pieaugums vai putekïu vai gâzu uzkrâðanâs ir îss automâtiski pârtraukums, kas nesasniedz sprâdzienu.

Droðîbas plâksnes ir arî vienkârðas, kas sagrieþ lâzera stilâ. Tos var izmantot pârtikas, kosmçtikas, farmâcijas, vides, automobiïu un citâs nozarçs.