Depresija ka atpazit

Depresiju aprobeþojas ar visu vecumu skaita pieaugumu. Gan profesionâli aktîvi pieauguðie, gan bçrni un veci cilvçki cînâs ar ðo slimîbu. Daudzi no tiem gadiem ilgi neplâno domât par ðo slimîbu, bet puse no tâm izmanto daþâdas spçles formas ar paðreizçjo novâjinoðo garîgo traucçjumu.

Depresijas ârstçðana parasti tiek vçrsta uz psihoterapiju, kurai jâapmainâs ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem, lai palielinâtu terapijas efektivitâti. Daudzi no galvas neapzinâs paðreizçjo situâciju, ka antidepresantus var parakstît tikai ârsti ar specializâciju psihiatrijâ. Tomçr labs psihiatrs Krakovâ, pirms viòð uzsâk ârstçðanos ar depresiju, viòam vajadzçtu pareizi diagnosticçt slimîbu, tostarp veicot îpaðus psihometriskos testus, izmantojot arî simptomu klasifikâciju, kas ïauj novçrtçt depresijas epizodi. Tikai pçc slimîbas diagnozes un tâs smaguma pakâpes psihiatrs nosaka tâ uzòemðanas procedûru. Farmakoloìiskâ ârstçðana ir ieteicama ne tikai slimîbas simptomu smaguma pakâpç, bet arî bieþi asimptomâtisku periodu laikâ, jo depresija ir atkârtota slimîba. Paðlaik lietotie antidepresanti pirmâm kârtâm stabilizç pacienta noskaòu, atbrîvojas no trauksmes vai paðnâvîbas domâm. Diemþçl pareiza efektîvu zâïu izvçle daþkârt aizòem ïoti ilgu laiku, jo pacienti reaìç atðíirîgi no daþâm aktîvajâm vielâm. Farmakoloìiskâ terapija ir ïoti atkarîga no pacienta stâvokïa, it îpaði tâ sauktajâ gadîjumâ endogçnâ depresija. Cilvçkam, kas slimo ar depresijas recidîvu, ir sistemâtiska psihiatra aprûpe, kas ne tikai kontrolç pacienta stâvokli, bet arî vislabâk spçj novçrtçt operâcijas norisi, kâ arî iespçjamo nepiecieðamîbu mainît terapijas formu. Lai gan mûsdienu anti-nomâcoðie lîdzekïi palielina efektivitâti, psihiatri iesaka lietot paralçlu psihoterapiju. Psihoterapija ïauj pacientiem labâk atpazît recidîvus un parâdît metodes, kâ tikt galâ ar grûtiem laikiem.