Datoru tiklu parvaldiba un informacijas drodiba

Tika izveidota integrçtâ mazumtirdzniecîbas sistçma, kas atgâdina lielo tirdzniecîbas tîklu vadîtâjiem. Çrta un efektîva pârdoðanas tîklu pârvaldîba ir ievçrojams izaicinâjums. Izmantojot ðâdu sistçmu, vadîbas darbinieki var piekïût vienam analîzes un pârvaldîbas datiem.

Parastajiem cilvçkiem programma ir jânodroðina ar draudzîgu rîku, kas ïauj efektîvi darboties visâs pozîcijâs. Izmantojot pârdoðanas sistçmu, mçs varam ieviest jaunâkos risinâjumus jebkurâ uzòçmuma lîmenî. Izmantojot plânu, mçs esam brîvi daþâdos veidos, lai uzlabotu organizâcijas vadîbu, sâkot ar mazumtirdzniecîbu, izmantojot izplatîðanu, loìistiku un grâmatvedîbu, sâkot ar vadîbu. Izmantojot virkni neierobeþotu iespçju, programma jautâ visu veidu tirdzniecîbas tîklos, kas sastâv no desmitiem lîdz vairâkiem simtiem veikalu. Tâ savâc labi mazâs tirdzniecîbas arhitektûrâs. Neierobeþota mazumtirdzniecîbas sistçmas darbîbas joma dod iespçju apkalpot visas pârdoðanas tîkla darbîbas jomas.

Tas sastâv no ðâdiem elementiem:

garâ un daudzfunkcionâlâ mazumtirdzniecîbas sistçma,pârvaldnieka modulis, kura problçma ir mçríçta,centrâlâ noliktavu un izplatîðanas vadîbas programma, tâ ir atbildîga par svarîgâko ekonomisko kampaòu nosacîjumu izmantoðanu.

Programmai ir specializçta, integrçta finanðu un grâmatvedîbas sistçma, kâ arî personiskâs un algas sistçma, kas nodroðina visaptveroðu atbalstu visiem mazumtirdzniecîbas tîkla pârvaldîbas procesiem.

Mazumtirdzniecîbas sistçma un daudzas iespçjas lietotâjiem. Tas ïauj veikt daudzas funkcijas, kas palîdzçs veikt pirkumu. Var minçt vairâkas priekðrocîbas multivides paðapkalpoðanâs stacijas lietotâjiem, kas, skençjot svîtrkodus, ïauj âtri samaksât produktus.