Darza dthemperis

Neskatoties uz to, ka katrâ çkâ ir cieðs kontakts ar jauniem enerìijas avotiem, tas daþkârt var nonâkt strâvas padeves pârtraukumos. Tad ir situâcija, kas tomçr ir jâapgûst, un tâ var attiekties gan uz çkas iekðçjo neveiksmi, gan uz komentâriem, kas bûs atkarîgi no enerìijas piegâdâtâja. Ðâdos brîþos, kad nav elektrîbas, avârijas apgaismojuma lampai jâbût savienotai blokâ. Tas ir îpaði svarîgi, ja çka nav pieejama, un ikvienam, kas tajâ ir sapulcinâts, bûs nepiecieðama situâcija, kad çkas tumðajâ interjerâ ir viegli atstât.

Ðâds apgaismojums ir apvienots ar attiecîgo veselîbas un droðîbas noteikumu ievçroðanu, kas bûtu jâpiemçro jebkuram objektam neatkarîgi no tâ nozîmîguma. Ar tâs palîdzîbu ir iespçjams precîzi izcelt koridorus un evakuâcijas risinâjumus. Ðîs lampas izmanto tikai minimâlo spriegumu, bet tâ ir tik liela, ka gan izejas, gan piktogrammas ir salasâmas cilvçkiem, kuri mçìinâs atstât çku.Ir vçrts redzçt, ka ðâdas lampas var izdot daudz bagâtîgâ korpusâ, gan taisnstûra, gan ovâlâ. Pateicoties tam, tos noteikti var pielâgot konkrçtai çkai, un, visbeidzot, tos var izmantot jebkurâ vietâ, kur tie ir uzstâdîti.

Ïoti bieþi ðâda gaisma tiek nodroðinâta arî nekavçjoties ar piktogrammâm, kas norâda uz evakuâcijas izeju, un par to, kâdam nolûkam jâievçro, lai varçtu to sasniegt pçc iespçjas âtrâk. Katra çka, kas ðâdâ veidâ ir aprîkota ar apgaismojumu, var dot cilvçkiem, kas tajâ pârsniedz, lielâku droðîbas pieredzi. Pat tâpçc, ka reâlâ bûtîbas draudu brîdî vîrieði varçs saglabât mieru un nekavçjoties pâriet, lai atrisinâtu ar visîsâko iespçjamo ceïu, kas viòam bûs.