Darbs pie londonas jostas

African MangoAfrican Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

Sareþìîtâs rûpnîcâs un darba birojos raþoðanas lînijâs tas sniedz daudz putekïu un gaisa piesâròojuma. Pçdçjos ievçrojami nelabvçlîgos apstâkïos cilvçki strâdâ veselîbas labâ, ðâdas valsts sekas bieþi tiek izteiktas turpmâkajos mâjokïa gados.

Ðodien darba devçjs, kas domâ par savu darbinieku veselîbu, ðâdâs vietâs instalç putekïu savâcçjus un rûpnieciskos putekïu savâcçjus. Ventilatori, minçtâs uzturçðanâs un putekïu savâcçji ir instrumenti, pateicoties kuriem ventilâcija îpaði piesâròotos dzîvokïos ir funkcionâla un ïoti interesanta. Jums jâapzinâs arî tas, ka ilgstoðai putekïainai gaisai man bija pulverkrâsas vai kârtiòi, kas var veicinât sprâdzienu vietâ, kur stâvoklis ir pârâk augsts, un nepârstrâdâta apputeksnçðana un gaisa piesâròojums. Visu veidu maisiòu putekïsûcçji, cikloni, ekstrakcijas rokas vai izplûdes gâzu un èipu nosûcçji ir ieguldîjumi, kas ir izdevîgi, ðie rîki ir îpaði apstiprinâti, tie tiek raþoti kopâ ar atex principu un ïoti labi veic vienkârðu darbîbu visâ raþoðanas zâlç. To piemçroðana, pirmkârt, ir droðîba cilvçkiem, kuri saòem sevi pretçjos dzîvokïos un sprâdzienbîstami. Ir putekïu savâcçji, kas tajâ paðâ laikâ putekïus no daþâm maðînâm, piemçram, biezuma mçrinstrumentiem, çvelçm, riòízâìiem un çvelçm, jo îpaði mçbeïu uzòçmumos, ciklona filtri, kas ir pretrunâ ar izmaiòâm, ir piemçroti sausu piemaisîjumu izvadîðanai no gaisa, ir arî putekïu nosûcçji, kas attîra izplûdes gaisu. Izvilkumi tiek uzstâdîti kâ pastâvîgas vietas, pastâvîgi visâ zâlç, ir mobilâs ekstrakcijas stacijas, kas ir novietotas uz fona, pateicoties uzstâdîtajiem riteòiem vai stâvot kâ mazas, pârnçsâjamas ierîces. Visi ðie gaisa ventilatori veic tâdu paðu funkciju, tas ir, putekïus noòem un attîra gaisu no sliktâm vielâm, ventilç piesâròotâs telpas, ir ïoti vienkârðas un tâm jâspçj veikt darbu, kas rada lielu piesâròojumu. Maisu putekïsûcçji tiek plânoti kâ paði elementi, un kâ kombinçti elementi, lai jûs varçtu sasniegt vairâkus putekïu savâcçjus. Vajadzîba pçc plaðâkas ðâdu ierîèu mçrîðanas zâlç vçlas no piesâròojuma lîmeòa.