Darba devcja pienakumi maiistra darbs

Cieðais piedâvâjums ietver tikai labas un tehnoloìiski spçcîgas ierîces, tostarp ateks putekïsûcçjus, vai centrâlos rûpnieciskos putekïsûcçjus, kas raþoti saskaòâ ar atex principu. Droðîbas nodroðinâðana darba kârtîbâ, darba aizsardzîba un pakalpojuma ergonomika ðeit ir ideâlâ vietâ. Labâkâ sûkðanas un filtrçðanas efektivitâte ir panâkta, pateicoties augstas kvalitâtes sastâvdaïâm, tehniski uzlabojot filtrçðanas, vakuuma un filtra tîrîðanas paòçmienu formu un pastâvîgu lauka pieaugumu.

Mûsu plaðajâ sortimentâ Jûs atradîsiet ne tikai maza apjoma rûpnieciskos putekïsûcçjus, bet arî specializçtas un ïoti oriìinâlas ðíeldu un ðíidrumu maðînas, kâ arî S veida agregâtus, kas ir rûpniecisko putekïu sûcçju un vakuuma konveijeru kombinâcija.

Putekïsûcçju, putekïsûcçju, vakuuma tîrîðana un vakuuma transports, izmantojot sûkðanas agregâtus ar intensitâti no 3 lîdz 300 kW, ar visu lîmeòu filtrçðanas metodi un visiem cilvçkiem, kas izplata putekïus.

Stacionârie sûkðanas agregâti sûknç visus piemaisîjumus, izmantojot iebûvçtu vakuuma tîrîðanas iekârtu un sagrupç tos pretçjos konteineros vai transporta ierîcçs. Masveidâ raþoti elementi ir piemçroti individuâlâm vajadzîbâm.

Mçs esam pionieris inovatîvu mobilo sûkðanas iekârtu izstrâdç. Agregâti tiek izmantoti arî piekabçm vai kravas automaðînâm, un tie ir optimâla ierîce darbam uzòçmumos, kas piedâvâ tîrîðanas pakalpojumus raþotnçm. Ðie çdieni tiek òemti, sûkojot lielâku daudzumu sausâ izstrâdâjuma no konkrçtâm telpâm. Tie tika izgatavoti saskaòâ ar ADR ar sprâdziendroðu izpildi saskaòâ ar ATEX.

Mçs esam ieinteresçti izstrâdât, radît, montçt darbarîkus un attîrîðanas struktûras. Visâs rûpniecîbas nozarçs mçs izgatavojam iekârtas tîrîðanas maðînâm, ierîèu komplektiem un objektiem. Mçs domâjam un veicam arî sprâdzienbîstamu putekïu uzstâdîðanu.