Cenu pieaugums 2016 gada

Izrâdâs, ka Polijas zîmoli un uzòçmumi bieþi vien nav cîòâ par vîrieti, kurð cînâs vienkârði no Eiropas rietumiem. Viòi zaudç visus pçdçjos - gan iepriekð minçtos uzòçmumus, gan valsts kasi, gan paðus - vidçjos maizes çdienus, jo Polijas ekonomika aug ïoti lçni. Tâ rezultâtâ daudzu priekðmetu cenas, piemçram, no pârtikas daïas, kïûst nesamçrîgas ar ienâkumu attîstîbu.

Polijas uzòçmumi nespçj uzvarçt par dziïâm investîcijâm, no kurâm nauda varçtu sûkties Polijas ekonomikâ, veicinot IKP attîstîbu un uzlabojot darbîbas apstâkïus Polijâ. Tâpçc arvien bagâtîgâks poïu saturs ideâlo dzîves apstâkïu siltumâ atstâj mûsu valsts robeþas. Vâcija un Britu salas joprojâm ir visbieþâk vçrstas. Poïi ir gatavi vienaldzîgi uzòemties darbu, ja tikai nopelnît. Viòi bieþi strâdâ pie trauku mazgâðanas vai kâ iekðzemes palîglîdzekïi. Tomçr jûs atstât ne tikai darbiniekus ar regulâru izglîtîbu, bet arî tos, kuriem ir augstâkâ izglîtîba, piemçram, ârsti. Tâpçc mums trûkst speciâlistu.Ko radît? Pçdçjais medikamenta veids ir atgriezties pie sava veida pamatdarba. Tiek îstenota ERP sistçma. Tas turpina uzlabot visu nozaru uzòçmumu darbîbu. Ðî metode ir paredzçta, lai nodroðinâtu visu saistîto ieguldîjumu garo îpaðumu, papildus samazinot raduðos risku. Ðî programma tagad tiek izmantota Rietumeiropâ papildus Amerikas Savienotajâm Valstîm, kur tâ radîja gaidîtos rezultâtus uzòçmumu darbîbas uzlaboðanas struktûrâ. Pateicoties ðim plânam, var viegli pieòemt lçmumus, piemçram, par ieguldîjumu uzòemðanu vai jaunu darbinieku pieòemðanu darbâ. Bez ðîs ierîces viss tika likts uz gandrîz „groping”, kas radîja milzîgus finansiâlus zaudçjumus. To sekas bija ne tikai apturçt attiecîgo uzòçmumu attîstîbu, bet arî otro darbinieku atlaiðanu. Tam bija vçl viena negatîva ietekme - bezdarba pieaugums. Erp pastâv laika posmâ, lai atrisinâtu ðo formu - eksperti saka.