Centralais putekisuccjs

Nav iespçjams slçpt, ka ârsta darbs ir viena no grûtâkajâm profesijâm. Katru dienu viòi nosaka tûkstoðiem vîrieðu veselîbu un rîcîbu un nevar kïûdîties, jo galu galâ tas var bût slikts.

Protams, kâ arî tikai pirms daþiem gadiem, ârstiem bija tikai viens un tas pats uzdevums: ârstçt savus pacientus, tikai saistîbâ ar izmaiòâm likumâ, ar kuru viòiem nâkas saskarties ar vairâkiem pienâkumiem - ar kases aparâtu vai uzlabojot pacientu datoru. Ðo izmaiòu mçríis ir diezgan krâðòs, jo uzskata, ka uzdevums ir samazinât pelçko zonu un ieviest datorizâciju medicînâ, kas apvieno daudzus plusi. Un jo îpaði vecâkâs paaudzes ârstiem, tâs ir pilnîgi saspringtas lietas, kas viòiem bieþi ir jâmâcâs no nulles.

prolesan pureProlesan Pure efektīvas novājēšanu tabletes

Fiskâlais kases aparâts ârstam ir lielâ problçma jau paðâ sâkumâ. Viòi nekad agrâk nebija tikuði valkâjuði ðâdu kameru, un tagad viòu darbs viòiem bija nepiecieðams. Ârstiem, kas vada privâtos birojus, ir pienâkums izmantot fiskâlos kases aparâtus, pretçjâ gadîjumâ viòi var saskarties ar smagiem sodiem. Un vecâka gadagâjuma cilvçki vai cilvçki, kas rada problçmas ar îsziòas nosûtîðanu, protams, bieþi vien savas dzîves sâkumâ ar ðâdu summu ir pakïauti lielai bailçm, ka daþreiz viòi pieprasa pacientu. Par laimi, jûs varat pieteikties intensîviem kursiem, kas sagatavo jums kases aparâtu apstrâdei. Neliela fiskâlâ summa, kas attiecas uz novitus nano, darbojas medicînas nozarç. Tas ir pieejams, mobilais un pieejams lietoðanai.

Vçl viena lieta ir datoru pacientu apkalpoðana. Vçl augstâkâ centru grupâ tiek piegâdâta programmatûra, kurai ârstiem jâievada visa intervija ar pacientu, viòam uzrakstîtâs zâles, un tad viòi joprojâm ir atbildîgi par recepðu un atlaiðanas drukâðanu. Maziem ârstiem tas nav problçma, jo viòi ir pazîstami ar datoriem. Situâcija ir sliktâka vecajai paaudzei, kurai, iespçjams, nebija jâstrâdâ ar datoru, un pçkðòi viòiem ir jâatbalsta pacients. Jâatzîst, ka veselîbas centri ðajâ aspektâ sniedz daþas dienas ilgu apmâcîbu, un tiem, kas nav ar datoru, visticamâk, tas bûs diezgan maz. Prakse padara to par speciâlistu un pçc kâda laika ârsti tiek galâ ar paðreizçjo "melno maìiju", bet sâkotnçji viòi noteikti piedzîvo neçrts situâciju.