Briethu kalnu tehniska izpcte

Lietu bieþums tiek regulâri pârbaudîts, lai samazinâtu to atkârtoðanâs risku. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir atðíirîgs maðînas droðîbas lomu pârraudzîbas veids. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepietiekamu izmantoðanu un darbîbu, parâdâs jebkurâ to dzîves cikla posmâ. Attiecas uz pçdçjo specifikâcijas periodu un mçríi, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija rada risku novçrðanu, kas var rasties darba dzîvoklî. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Pçtîjums aptver atseviðías iezîmes un elementus. Tiek ievçrots iesaistîðanâs princips un apraksti tiek mâcîti, lai atvieglotu darbiniekiem iestâþu un instrumentu pareizas izmantoðanas apjomu. Sertifikâtu nepiecieðamîba pçc maðînas un piederumu datiem galvenokârt ir saistîta ar ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

African MangoAfrican Mango - Labâkâ novâjçðanu ar Âfrikas mango!

Lietu droðîbas un higiçnas darbinieki var piedalîties virzienos un apmâcîbâs maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, sajûta un mâksla, kas iegûta ðâdos kursos un apmâcîbâs, veicina konkrçtu gadîjumu skaita samazinâðanos darba vidç - gan nâves gadîjumiem, gan citiem. Piedalîðanâs izmaksâs un vingrinâjumos maðînu un rîku sertifikâcijas jomâ sniedz visdaþâdâkos ieguvumus îpaðniekiem. Izglîtoti darbinieki garantç darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas standartu pareizu organizçðanu un îstenoðanu.