Bistamibas identifikacijas definicija

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri daudzos izòçmumos ir pilnîbâ atzîti un dokumentçti. Tâpçc to bîstamîbas identificçðana, kas rodas no to klâtbûtnes raþoðanas procesâ, ir diezgan vienkârða. Situâcija apstâjas ar apgrûtinoðâku spçku, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ vaïîgus materiâlus. Daudzos piemçros ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai dokuments putekïu konstrukcijâs, ir liels sprâdzienbîstamîbas risks.

Centrâlâ putekïsûcçja rûpnieciskâs iekârtas ir ieteicamas, lai apstrâdâtu parketa grîdas, gludas virsmas, kâ arî darbarîku un zâlju bûvniecîbu. Pçdçjâ minûðu laikâ tiek saglabâta tîrîba darbavietâ, tajâ paðâ laikâ strâdâjoðo cilvçku un organizâciju un aprîkojuma aizsardzîba pret putekïu nelabvçlîgo ietekmi, ieskaitot sekundâro sprâdzienu risku. Visiem uzòçmumiem, kas darbojas rûpniecîbas iekârtâs, jâveic & nbsp; uzstâdîðana saskaòâ ar direktîvâ paredzçtajiem juridiskajiem standartiem & nbsp;

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- to cilvçku veselîbas un dzîves aizsardzîba, kuri dzîvo dzîvoklî pret putekïu kaitîgo ietekmi.- maðînu un instrumentu aizsardzîba pret bojâjumiem putekïu iejaukðanâs rezultâtâ, \ t- aizsargât iekârtu un strâdâjoðâs sievietes pret nekontrolçtu putekðòu iedarbîbu.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Tâdçjâdi ðî parâdîba, iespçjams, novedîs pie putekïu noòemðanas ierîces, kâ arî visas vienîbas iznîcinâðanas. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu grupâ ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçji un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzeramais dzçriens no centrâlâs putekïsûcçju iekârtas galvenâs nozîmes ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot no darba departamenta tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, palielina iekârtas sprâdzienbîstamîbu un ugunsdroðîbu, pârçjie ïauj samazinât izdevumus, kas saistîti ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçï ir jâatzîmç, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu veiksmîgas darbîbas dçï centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.