Atomelektrostacijas eksplozijas risks

ATEX direktîva savâ tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots datu produktiem, kas paredzçti praktiskai izmantoðanai virsmâs, kuras ir pakïautas eksplozijas riskam. Produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm, kas neaprobeþojas tikai ar droðîbu, bet arî uz veselîbas aizsardzîbu. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Izstrâdâjot aplûkojamâ normatîvâ akta noteikumus, droðîbas lîmenis un papildus ar to saistîtâs vçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no vides apdraudçjuma, kurâ îpaðais rîks veiks.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas, lai izstrâdâjumu varçtu kombinçt potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Tomçr kâda zona tâ ir? Pirmkârt, ðeit mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir ïoti liels metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces atseviðíâs daïâs. Ir divi no tiem. Galvenajâ daïâ ir ierîces, kas raktuvçs ir pazîstamas pazemç arî telpâs, kurâs var rasties metâna eksplozijas risks. Otrâ daïa ir vçrsta uz ierîcçm, kas ir iedalîtas dîvainâs vietâs, bet kas var pastâvçt sprâdzienbîstamas vides apdraudçjumâ.

Ðî direktîva nosaka bûtiskas vispârçjas prasîbas cilvçkiem, kas strâdâ uz virsmâm, kas pakïautas metâna / ogïu putekïu sprâdzienam. Tomçr kopîgâkas prasîbas ir svarîgas, ja saskaòotajos noteikumos ir iespçjama atklâðana.

Jâpatur prâtâ, ka trauki, kas atïauti darbam sprâdzienbîstamâs zonâs, bûtu jâmaríç ar CE zîmi. Pçc zîmes jânorâda pilnvarotâs iestâdes identifikâcijas numurs, kam jâbût nepârprotamam, redzamam, pastâvîgam un salasâmam.

Paziòojoðâ iestâde projektâ pârbauda visu aizsardzîbas organismu vai paðu ierîci, lai nodroðinâtu atbilstîbu paðreizçjiem dizainparaugiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî tas, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX principu 2014/34 / ES.