Apicrbu rathotajs iina

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs valdîja vissareþìîtâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi finansiâlus un gaisîgus audumus no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota îpaði ðai ceremonijai. Kleita tika samaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks saglabâti par vienkârðu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un bagâtas akcijas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus, un, kad izsoles priekðmets bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tagad pievienosies maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu atbildîgas, izòemot stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no patiesâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir maz rûpnîcu visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katrâ sezonâ ðis nosaukums vâc kolekcijas apmaiòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ieinteresçtas tik labâ atzîðanâ, ka pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi sâkt lielâs rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas tajâ paðâ dienâ.Ðâ nosaukuma produkti ir saòçmuði lielu popularitâti saòçmçju vidû, arî pasaulç, kad un ârvalstîs daudzus gadus. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto atlîdzîbu varu un kâdâm viòa meklç, ka galiem ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa