8 attcls tulkotajs

Globalizâcijai ir pazîstamas lielas priekðrocîbas, t.i., iespçja sadarboties ar darbiniekiem no tâlâm valstîm par jauniem kultûras paradumiem. Un tieði ðî tieðâ saziòa ir sareþìîta, ja visas kartes zina tikai viòu dzimto valodu.

Tomçr ðî situâcija nekad nenozîmç, ka svarîga delegâcija bûtu jânosûta kâdam, kurð zinâs dzçrienu no visplaðâk lietotajâm valodâm pasaulç. Svarîgi ir tas, ka jâieòem loma, ko svarîga lieta, ko rakstît konkrçtâ jautâjumâ. Kâ atrisinât ar valodas barjeru saistîto problçmu? Dodiet tai acîmredzamu - vienkârði izlemiet veikt mutvârdu tulkoðanu Varðavâ.

Kâpçc ðâds risinâjums atbilst noteikumam, jo, izmantojot ðâdus pakalpojumus, varat labi organizçt jebkuru sanâksmi. Profesionâlis, kurð regulâri iztulko daþu cilvçku apgalvojumus, lîdzinâs nevainojami. Svarîgs ir fakts, ka profesionâïi, bez iejaukðanâs runâtâja paziòojumos, vienmçrîgi izrunâ paði sarunu partnerus. Pateicoties tam, zinâma sanâksme notiek labâ tempâ, kas padara notikumu unikâlu un saglabâ savâkto uzmanîbu.

Tomçr, izmantojot ðâdus tulkojumus, tos var veikt arî tieðâkâ situâcijâ. Piemçram, ir pârliecîba, ka bûs divas tikðanâs ar cilvçkiem, kas tikâs internetâ un plâno pavadît laiku patîkami, kâ pierâdîjums kopîgas vakariòas laikâ. Arî ðajâ veidlapâ jûs varat pateikt, ko vçlaties, daloties tulkotâja uzticamajâs zinâðanâs, kâ arî viòa taktiku un rîcîbas brîvîbu.

Ar ðo tehniku jûs varat darît vairâk, lai efektîvi veiktu biznesa sarunu, kas bûs svarîga gan uzòçmumâ, gan ârpus uzòçmuma. Mutvârdu tulkoðana tiek veikta arî tad, kad tiek pârraidîtas tieðraides. Ðajâ formâ nç, bet iztulkos vârdus izvilktajâ valodâ, vai arî tâ var tikt iesaistîta tulka ekonomikâ, kas, izòemot vârdus, kalpos kâ zîmju valoda.