60 gadu modes dizaineri

Mûsdienîgajâ sestdienâ notika modernâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas moderns displejs. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visstingrâkajâ veidâ, un summa bija bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu spçjâm tika izmantoti tikai ikdienas un gaisîgi audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas arî bija sagatavota svarîgai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas arî daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Lieli ienâkumi no ðîs pârdoðanas tiks nodoti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un brîniðíîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði mûsu produktus pârdoðanai, un, kad pârdoðanas objekts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija tiks pârdota jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz izveidot datoru biznesu, kurâ kolekcijas tiks pakïautas, izòemot stacionâros veikalos.Tâ rezultâtâ vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas katrâ pasaulç. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, daudzu interesantâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu priekðplânâ. Katru reizi, kad ðis zîmols publicç kolekcijas vienoti ar augstiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti grûti atpazîstamas, ka pirms veikala palaiðanas tâs ir gatavas garâ rindâ no citas rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti populâra klientu vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par iegûtajâm balvâm, un kuras izmanto, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi